Vælg en side

Uge sex i naturen

Utroskab i haven…

I fuglenes verden gælder det om at få spredt sine gener videst muligt. Og så gælder alle kneb.
Hos fuglene er det suverænt hunnerne, der har ”bukserne på”, da de bestemmer hvem de vil danne par med. Hannerne må derfor gøre deres ypperste for at komme i betragtning.

Gærdesmutten:

Gærdesmutte

Gærdesmutte

Gærdesmutte hannen er lidt af en handy mand og bygger gerne 4-5 reder. Hanen synger for fulde skrald for at tiltrække hunnerne, så de kan komme og besigtige hans mesterværker.
Er byggerierne i orden accepterer hun et af dem og så står den ellers på håndværkersex den næste tid. I det samme det er overstået og hunnen ligger på deres æg, går han på jagt efter flere hunner, til de resterende reder. Dette flerkoneri foregår i det skjulte, for hvis hunnerne opdager hans utroskab fordufter de med det samme, og med god grund, for hannen kan slet ikke overkomme at hjælpe med at brødføde alle de unger. Han vender derfor ofte tilbage til den første hun og hjælper hende og derved lades de andre hunner i ”stikken”.

Den danske bestand af gærdesmutter er stærkt svingende, vintervejret er den mest afgørende faktor for, hvor stor en bestand vi har herhjemme. Til gengæld kommer bestanden sig hurtigt, når forholdene er mere favorable, idet gærdesmutten lægger ret mange æg. Der er 400.000 Ynglepar i Danmark.

Vidste du det?
Gærdesmutten er Danmark` næst mindste fugl, efter Fuglekongen og bliver nemt forveksles med en mus, når den hurtigt bevæger sig rundt mellem grene og blade i tæt buskads.

Vingefang: 13-17 cm
Længde: 12 cm
Vægt: 8-13 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 6-8 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 14-16 dage
Ungetid: 15-18 dage

Føde: Føden udgøres af diverse insekter, særligt biller, men også edderkopper.

Bogfinken:

Bogfinke

Bogfinke

Når bogfinken har dannet par, troede man tidligere at det var et såkaldt monogamet forhold, da bogfinkens videnskabelige navn ”Fringilla colebs” betyder noget i retningen af, cølibat finke. Men hunnerne laver sidespring når hannen i forholdet er på jagt efter føde. Parret parer sig ellers mere end 200 gange pr. kuld, men ak! på trods af alle hannens anstrengelserne viser talrige DNA undersøgelser, at næsten hver tiende af ungerne i reden alligevel ikke er hans egne. Da det oftest er sæden fra den sidste parring, der har størst chance for at befrugte æggene.

Med 1.500.000-2.000.000 par er bogfinken en af de mest almindelige ynglefugle i Danmark. Men ynglebestanden har siden 2007 været i en tilbagegang, mens vinterbestanden har været nedadgående over længere tid.

Vidste du det?
Bogfinke hannen råder over 12 forskellige stemmer, men han er ikke født med sin sang, Bogfinke hannen kan kun lære sangen ved at lytte til andre bogfinke hanner, Bogfinkens stemme er forskellig fra egn til egn. Man siger at den synger med dialekt.

Vingefang: 24,5-28,5 cm
Længde: 15 cm
Vægt: 19-24 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 12-13 dage
Ungetid: 13-14 dage

Føde:
Bogfinken lever hovedsagelig af insekter om sommeren og af frø resten af året. Om vinteren søger den også føde i agerlandet og er tillige en hyppig gæst på foderbrættet.

Musvit:

Musvit

Musvit

Musvit hannen tiltrækker sin mage med sin sang, for nogle mennesker lyder musvittens sang ikke specielt køn, hvis man sammenligner med nogle af de andre hjemlige sangfugle, men for musvit hunnen er det skønsang. Sangen indeholder nemlig et væld af spændende informationer som hun lytter til. Også de andre hanner er opmærksomme på naboens sang, når to rivaliserende hanmusvitter sangduellerer, vil den ene han forsøge at afbryde og overdøve den anden. Selv efter at musvitterne har dannet par fortsætter sangduellerne. Undersøgelser har vist, at hunnerne er utro med en nabo hanmusvit med en stærkere og mere højrøstede sangstemme, for at lade ham blive far til sine unger. Udover hanmusvittens sangstemme har undersøgelser vist, at farven på hannens brystparti relatere til spermproduktionen.

Bestanden af musvitter har udvist en stor stabilitet gennem de seneste årtier, men nye tal viser en lille tilbagegang. Der er 700.000 ynglepar i Danmark.

Vingefang: 22,5-25,5 cm
Længde: 14 cm
Vægt: 16-21 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 5-11 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 12-14 dage
Ungetid: 19-21 dage

Føde:
Uden for ynglesæsonen er bog det almindeligste fødeemne for musvitter, der lever i løvskov, mens musvitter, der lever i haver, gerne spiser talg eller madrester på foderbrættet. Ungerne fodres med insektlarver.

Vidste du det?
Der er en udbredt hakkeorden i flokken, hanner dominerer over hunner, og voksne fugle dominerer over ungfugle. Når der er knaphed på føde, er det højstatusfuglene, der spiser først. Det sker at ungfugle udsender et alarmkald ved foderbrættet, uden at der er fare på færde. Det resulterer i, at de andre musvitter søger ly, hvorved der er fri adgang til føden.

Jernspurv:

Jernspurv

Jernspurv

De fleste af vores jernspurve trækker sydpå om vinteren, men enkelte hanner tager chancen og bliver for at forsvare sit territorium. Selvom hannen har tilkæmpet sig en mage til sit territorium, stopper det ikke her, det er nemlig ikke usædvanligt, at en han tiltrækker 2 hunner. Ligesom det heller ikke er usædvanligt, at to rivaliserende hanner kun kan tiltrække 1 hun, eller for den sags skyld, at flere hanner i et større territorium tiltrækker flere hunner. Et slags fugle kollektiv, hvor der bliver parret på kryds og tværs. Hannen prikker ofte med næbbet på hunnens kloak før parringen for at få hende til at afgive eventuelle sædceller, fra tidligere parringer med andre hanner. Hunnens interesse i at parre sig med flere hanner, bunder i hendes ønske om at få flere til at hjælpe sig med at opfostre ungerne.

Den danske jernspurvebestand halveredes fra midten af 1970’erne og ti år frem. Herefter har bestanden været stabil, dog med en lille tilbagegang. Der er 50.000 ynglepar i Danmark.

Vidste du det?
Jernspurven er værtsfugl for gøgen og selvom æggene ikke ligner jernspurvens udruger den dem alligevel.

Vingefang: 19-21 cm
Længde: 14 cm
Vægt: 19-24 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 12 dage
Ungetid: 12 dage

Føde:
Jernspurven lever hovedsaglig af mindre insekter, men efterår og vinter suppleres kosten desuden med bær og frø.

 

Andre arrangementer

26 apr
03 maj

SKOVENS DAG I VESTHIMMERLAND

3. maj til 10:00 - 14:00
10 maj
07 jun