På tur på hederne

 

De Himmerlandske Heder

 

De Himmerlandske Heder er resterne af et hedeområde, der indtil 1800-tallet strakte sig fra Limfjorden til Rold Skov. Opdyrkning og tilplantning har reduceret heden, så der i dag kun er ca.1284 ha tilbage, men i Vesthimmerland kan man stadig få fornemmelsen af, hvor øde og vidtstrakt heden var, før meget blev opdyrket og sprang i skov.

The moors of Himmerland is the remaining part of a moor that covered the area between the Limfjord and Rold Forest until the 19th Century. Cultivation and planting has reduced the moor to an area that today is about 1284 ha large. However, in Vesthimmerland you can still get a sense of how desolate and far-reaching the moor was before it was cultivated and turned into forest.

In the moors you find a rich plant- and wildlife and particularly the rare and endangered butterfly, March Fritillary, catches the attention of many visitors.
The March Fritillary breeds om the plant Devil`s-bit, which can be found in the moors as one of the few places in Denmark. Therefore, much of the care of the nature is aimed at improving the living conditions for the Devil`s-bit and thus living conditions for the March Fritillary. However, it is also an aim that the flora is as diverse as possible.

På hederne findes et rigt plante- og dyreliv, og specielt den sjældne og truede sommerfugl, Hedepletvinge, har manges bevågenhed. Hedepletvingen yngler på planten Djævelsbid, der har et af sine få danske levesteder på hederne. Derfor går meget af naturplejen i området ud på at fremme vækstvilkårene for Djævelsbid, og dermed livsbetingelsen for Hedepletvinge, men samtidig også at sikre en så artsrig flora som muligt.

Læs mere

Vesthimmerlands Naturkanon
Naturruten i De Himmerlandske Heder
Shelterpladsen ved De Himmerlandske Heder
Familien Peters oplevelser på De Himmerlandske Heder